Zamyslenie na 4. adventnú nedeľu v roku „A“; Mt 1, 18-24

Drahí mladí priatelia! Možno ste už v živote zažili niekedy podobnú situáciu, keď ste sa na niečo veľmi tešili a nakoniec ste boli z tej udalosti veľmi sklamaní. Ba dokonca ste popri tom zažili aj nemilé prekvapenie. V živote zažívame veľa sklamaní: z udalostí, vecí i samotných ľudí, ba aj od tých najbližších.

Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 11, 2-11

Hľa ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred Tebou.

Toto je Ján Krstiteľ. Prorok. Narodený za zvláštnych okolností. Ako prvý zareagoval na Spasiteľa ešte v lone svojej matky. Žijúci v modlitbe, pôste, odriekaní. Odvážny muž, s veľkou vnútornou silou, ktorý nemal problém poukázať na hriech a nebral ohľad na mocenské postavenie toho druhého. Muž, ktorý znášal väzenie pre svoje presvedčenie.

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 3, 1-12
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2)

V dnešnom evanjeliu nám evanjelista Matúš opisuje udalosti týkajúce sa sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa odohrávajú na púšti. Aj tento rok nás v adventnom čase sv. Ján Krstiteľ vyzýva k pokániu. Prečo nám Boh prostredníctvom týchto čítaní opäť kladie na srdce tieto slová? „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 24, 37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 37-44)

Zamyslenie na 33. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 21, 5-19

„Nádej je dobrá vec.“ Často mi v srdci zaznieva tento známy filmový výrok. Zvlášť vtedy, keď vidím ľudí, ktorí majú mnoho problémov a čudujem sa, čo im pomáha napredovať. Možno je to nádej, že ich problémy sa postupne vyriešia, život sa ustáli a bude dobre. Tiež by som chcela, aby to v mojom živote tak bolo. Chcela by som žiť pokojný, bezproblémový život.

Zamyslenie na 32. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 20, 27-38

"A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Lk 20, 38

V týchto dňoch sme sa možno o čosi viac zamýšľali nad smrťou, nad životom po smrti, nad večnosťou. Spomínali sme si na našich blízkych, na duše v očistci, ale i na tých, ktorí už žijú v Božej sláve a láske.

Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 18, 1-8

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi keď príde?“ Lk 18, 8

Vo výpovediach, ale aj v myšlienkach, ktoré ostávajú iba v našej hlave, sa niekedy objavujú otázky:
"Čo ak Boh nebude chcieť vypočuť moju modlitbu?"
"Čo ak chce, aby som sa obetovala a preto nesplní moju prosbu?"
"Naozaj Boh chce, aby som bol šťastný?"

Mnohí z nás každý deň predkladajú Bohu v modlitbe svoje potreby a túžby. A keď sa veci uberajú iným smerom ako by sme chceli, môžeme sa ocitnúť v pasci neistoty, či beznádeje.

"Čo ak....?"

Zamyslenie na 28. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 17, 11-19

Ježiš opäť nezaháľa a kráča. Znova a znova prichádza k tým, ktorých treba potešiť, uzdraviť, posilniť, napomenúť, naviesť na správnu cestu. V dnešnom evanjeliu vychádza v ústrety desiatim malomocným – tým, ktorých vylúčili spomedzi seba, tým, ktorých nikto pri sebe nechcel, tým, ktorí v očiach druhých boli prekliati. No oni sa neodvážili prísť až k Ježišovi, iba zastali a zďaleka všetci hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Zamyslenie na 30. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 18, 9-14

Drahí mladí priatelia! V živote stretávame rôzne typy ľudí. Tichých i hlučných. Optimistov či pesimistov. Ľudí úprimných a čistých, no na druhej strane ľudí neúprimných a falošných. A tak tomu bolo aj v dobe Pána Ježiša pred dvetisíc rokmi.

Zamyslenie na 27. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 17, 5-10

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. (Lk 17,5-6)

Apoštoli žiadajú od Ježiša väčšiu vieru. A čo dostávajú? Lekciu o službe. Akú vieru od nás očakáva Učiteľ? Vieru ako horčičné zrnko. Zrnko, ktoré je na prvý pohľad malé, bezvýznamné, ale keď padne do zeme a odumrie samo sebe, tak prináša veľkú úrodu.

Zamyslenie na 26. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 16, 19-31

Drahí priatelia! V nedeľnom úryvku z Evanjelia podľa sv. Lukáša Pán Ježiš rozpráva farizejom, ale aj nám všetkým, to známe Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. V čom bol problém. Problém nebol v tom, že boháč bol bohatý a Lazár zasa chudobný ako kostolná myš.

Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (Jn 4,7-10)

Podivuhodné bolo to stretnutie. Ježiš a Samaritánka. Obaja smädní. Ježiš fyzicky, Samaritánka smädná po láske, po zmysle života, hladala „niečo viac“ zápasiac s horúčavou každodennosti. Musela to byt odvážna žena. Spôsob, akým sa s Ježišom rozprávala nebol zdvorilostnou konverzáciou.