Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu v roku „A“, Jn 11, 1-45

V týchto zaujímavých časoch sa popri tých všetkých negatívnych správach a opatreniach objavila aj jedna informácia, ktorá dokazuje, že náš Boh má zmysel pre humor. Medzi množstvom svätých je aj mučenica z prvých storočí kresťanstva, svätá Korona. Vtipné však nie je len to, že jej meno je rovnaké ako názov vírusu, ktorý aktuálne usmrcuje množstvo ľudí po celom svete, ale aj súvislosť, že práve svätá Korona je patrónkou proti epidémiám. Jej spomienku slávime 14. mája, tak som zvedavý, čo nastane 14. mája.

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu v roku „A“, Jn 9, 1-41

Drahí mladí priatelia! Ak si zatvoríme oči a zotrváme chvíľu so zatvorenými očami, nič nevidíme. Žiadne svetlo. No keď oči otvoríme, znova vidíme svetlo i svet okolo nás. Človek chce jednoducho vidieť. Dnešné Božie slovo nám predkladá tému tmy a svetla. Slepoty a videnia. V druhom čítaní z Listu sv. apoštola Pavla Efezanom počúvame slová: „Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“ (Ef 5,8-9) Aj v dnešnom texte 9. kapitoly z Evanjelia podľa Jána sme počujeme o udalosti, kedy Pán Ježiš uzdravuje slepca, ktorý bol slepý od narodenia.

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu v roku „A“, Mt 17, 1-9

Dnes na druhú pôstnu nedeľu Ježiš v evanjeliu berie Petra, Jakuba a Jána na vrch do samoty. Na miesto, kde sa stretáva staré (Mojžiš, Eliáš) a nové (Ježiš Kristus). Na miesto premenenia. Pozrime sa na reakciu učeníkov. Učeníci chcú ostať na mieste stretnutia, nechcú zanechať staré, no zároveň chcú zotrvať aj v novom. V tom zaznie z oblaku hlas Otca, ktorý ukazuje na Ježiša.

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu v roku „A“, Mt 4, 1-11
A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.“ (Mt 4, 2)

Evanjelista Matúš píše, že Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí. Vyhladol teda až po toľkých dňoch. Mnohým sa to zdá byť dlhá doba. Hovoria, že sa to nedá. Áno, v súčasnosti sme zvyknutí na hojnosť. A tak si pôst rôznym spôsobom zľahčujeme. Kedysi celý pôst nejedli mäso. O to viac bolo veľkonočné stolovanie slávnostnejšie.

Zamyslenie na 7. nedeľu v Cezročnom období v roku „A“, Mt 5, 38-48

Drahí mladí priatelia! Určite poznáte ten pocit krivdy, bolesti či zatrpknutosti, keď vám ktosi ublížil a spôsobil telesnú či duševnú bolesť. Niekedy máme chuť a berieme to ako za povinnosť či naše právo túto krivdu vrátiť a odplatiť sa rovnakým spôsobom, ako nám bolo ublížené. Ženie nás pocit pomsty a nenávisti. Stop!!! Boh nám hovorí dnes čosi iné, aby sme boli „iní“!

V prvom čítaní z knihy Levitikus Pán Boh hovorí svojmu služobníkovi Mojžišovi: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh som svätý! (...) Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. (...) Nepomsti sa. (...) Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Lev 19, 2.17-18) V druhom čítaní sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom píše, že „sme chrámom Ducha Svätého“ (porov. 1 Kor 3, 16-17). A nakoniec v dnešnom Evanjeliu podľa sv. Matúša Pán Ježiš v reči na hore blahoslavenstiev dosahuje vrchol svojho morálneho učenia, ktoré je záväzné pre nás všetkých veriacich kresťanov: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. (...) Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. (...) Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 39.44-45.48)

Zamyslenie na 6. nedeľu v Cezročnom období, Mt 5, 17-37

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.

Ježiš v tomto úryvku Matúšovho evanjelia akoby dával jeden zo siedmich hlavných hriechov, hnev, pod 5. prikázanie z Desatora, Nezabiješ!

Mnohí ľudia si povedia: „Nikoho som nezabil. Prečo by som mal ísť na spoveď? Z čoho sa mám spovedať?“ Aj tu nám Ježiš ukazuje, že pod jedným slovíčkom, pod jedným prikázaním, nie je iba samotný skutok usmrtenia. Význam je oveľa širší. V tomto prípade ide aj o ublíženie na zdraví, či už inému, tak aj sebe, napríklad nevhodným obliekaním sa.

Zamyslenie na sviatok Obetovania Pána; cyklus „A“; Lk 2, 22-40

„Človek sa prejavuje v kritických situáciách.“ Túto vetu mi povedal môj dedko, vo chvíli, keď som sa cítila nespravodlivo obviňovaná a prejavovala sa moja detská vzdorovitosť. Mala som 8 rokov. Dodnes si tú situáciu veľmi dobré pamätám. Keď mi to povedal, cítila som sa... Zahanbená? Nie, ale vedela som, že sa ukázala moja slabosť, nedokonalosť. Môj dedko je múdry muž.

Zamyslenie na 3. nedeľu v Cezročnom období; cyklus „A“; Mt 4, 12-23

Putovali ste už niekedy dlhší čas „po vlastných“? Tí, ktorí absolvovali niekoľkodňovú púť, hovoria, že preverila ich fyzickú aj psychickú kondíciu a vytrvalosť. Posledná časť takéhoto pochodu je vždy veľmi náročná. Človek vynaložil veľa námahy, má na dosah cieľ a napriek tomu niekedy už nemá silu, aby pokračoval.

Zamyslenie na 2. nedeľa v Cezročnom období; cyklus „A“; Jn 1, 29-34

Drahí mladí priatelia! Isto si niekedy radi pozriete nejaký dobrý film, ktorý v sebe nesie krásne posolstvo či skrýva hlboké myšlienky, nad ktorými sa oplatí pouvažovať. V každom filme hrajú rôzni herci, ktorí stvárňujú rozličné postavy, hrdinov celého filmového príbehu. Každý film má svoje hlavné, ale aj vedľajšie postavy. Úlohou všetkých hercov je podať čo najlepší výkon a čo najreálnejšie zahrať svoje filmové úlohy. Úlohou vedľajších postáv je byť v úzadí a nechať vyniknúť hlavnú postavu v tom danom príbehu.

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána v roku „A“ – Mt 3, 13 – 17

„Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.“

Ježiš sa stretá s Jánom. Opäť on prichádza k nemu. Opäť je to on, ktorý vychádza v ústrety človeku. Nielen, aby sa stretol s Jánom, ale aby sa stretol aj s inými, ktorí boli v tom čase pri Jordáne, aby sa stretol aj s nami.

Zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána – Jn 1, 1-18 – „Nový začiatok“

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

Zamyslenie na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku A – Mt 2, 13-15. 19-23

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“