Pútnici, ktorí budú účastní dní v diecézach /DID/ Jericho -Siedlce:

- Ubytovanie v 9-tich dekanátoch
- Každý z dekanátov realizuje ponúknutý plán uvedený nižšie, vzhľadom na svoje miestne podmienky
- Všetci bývajú v rodinách
- Každý deň bude možnosť účasti na sv. omši

Deň prvý 20.7.2016
„Pri bránach Jericha“

– deň príchodu pútnikov, ubytovanie v rodinách

 

 Deň druhý 21.7.2016
„Jerichove trúby“ – deň kultúry a histórie Jericha, Joz 6,6

- Trúby, fanfáry slúžia na slávnosť privítania kráľa; také kráľovské privítanie chystáme pútnikom už prvý deň, chceme sa deliť s vami, s našim kultúrnym a duchovným bohatstvom. Trúba je rovnako symbolom odvážneho svedectva viery a to bude myšlienka, ktorá nás bude viesť prvým dopoludním.

Dopoludnie

7:00  -  9:00   raňajky v rodinách
9:00 - 9:45   ranné chvály, modlitba vo farnostiach
10:00 - 11:00   katechéza v jazykových skupinách: Obeta doby i-phone. Ježiš povedal: „Hovorím vám, ak vy budete mlčať, kamene budú kričať.“ Lk 19,40
Vieme, ako dnes mladí potrebujú odvážne a čitateľné svedectvo viery. Naša diecéza je v Poľsku známa svedectvom v 2 historických momentoch spojených s hrdinským svedectvom obrany viery: S mučeníctvom v Pratuline v r. 1874 a druhé obrana kríža cez žiakov školy v Mietnem v r. 1984. Chceme vám o tom porozprávať. Katechézou chceme naučiť rovnako spoločnému svedectvu mladých, zapojených v službe a spoločenstve z farností, v ktorých budú pútnici bývať.
11:00 - 12:00   ovocím katechézy bude zdieľanie sa s vierou v malých, medzinárodných skupinách

 

Popoludnie

12:00  -  13:00   „Káva u starostu“ – SDM je veľké stretnutie, kde naše obce budú zastrešovať stretnutie s vami
13:30       obed
14:30 - 16:30   perla regiónu: V každom dekanáte vám chceme ukázať niečo nezvyčajné. Výnimočných ľudí, nezvyčajné miesta, nedotknuté územia. Neskoro popoludní všetci vyrazíme do biskupského mesta Siedlce na centrálne stretnutie.


Večer

Joz 6, 2.5
Pretože všetci v tento čas sme takou nezvyklou armádou Ježiša z Jericha; ste so sebou priniesli oblečenia, resp. veci, ktoré tak charakterizujú váš kraj, štát, diecézu /zástava vašej skupiny a bojový pokrik skupiny/.

18:00 Jerišské fanfáry – otvorenie SDM
- Tento večer otvoria fanfáry ohlasujúce oficiálne otvorenie 31. SDM. Nášmu medzinárodnému spoločenstvu budú predsedať kňazi, biskupi a nezabudli sme ani na hostí z miest, ktorí nás ubytujú a iných vážených hostí.
- Privítanie a ukážka jednotlivých skupín došlých štátov spolu so svojimi vlajkami a pokrikom.
- Tanec polonéza pod Ratuszem – náš národný tanec do ktorého vás prosíme sa zapojiť
- História vašej tradície – prosíme jednu dvojicu z vašej skupiny, aby vystúpila vo vašom národnom kroji.
- Modlitebné stretnutie alebo koncert chvál; spoločne budeme chváliť Pána, ktorý má byť vyvrcholením tohto večera

Večera: bez starosti, nezabudnúť na posilnenie

Deň tretí 22.7.2016
Na ceste z Jeruzalema do Jericha Lk 10,30

Jericho zohralo vážnu úlohu v poslaní Ježiša. Bolo svedkom uzdravenia chorého, pred jeho múrmi – sv. Bartimej. Na ceste z Jeruzalema do Jericha Ježiš umiestnil situáciu jedného z najkrajších podobenstiev o milosrdnom Bohu. V Krakowe spojíme svoje oči s očami Ježiša milosrdného, zo zázračného obrazu, namaľovaného cez denníček sestry Faustíny, prežijeme spoločné svedectvo milosrdenstva.
Predpoludním budeme putovať s evanjeliovým milosrdným Samaritánom. Tak ako on, aj my budeme plniť konkrétny skutok milosrdenstva.

Dopoludnie

7:00  -  8:30   raňajky v rodine
8:30  -  9:15   ranná modlitba, meditácia – život to je cesta z Jeruzalem do Jericha
9:30  -  10:30   katechéza v jazykových skupinách „Máš srdce, keď budeš milosrdný ako je milosrdný náš Otec.“
Po katechéze každý dostane v lekárni dobrého Samaritána špeciálne blahoslavenstvo a bude poslaný plniť skutky milosrdenstva.
11:00       Skutok milosrdenstva – čas na milosrdenstvo v praxi. Rozdelíme sa na skupiny a pôjdeme, aby sme slúžili tam, kde je potreba milosrdnej lásky najviac ako kdekoľvek. Môžeme urobiť a dať zo seba čosi pre osoby z: nemocníc, väzenia, domovu dôchodcov, obecného domu prvej pomoci, detského domova, útulkov pre utečencov, liečební...
Ochotní by mohli pomáhať v konkrétnej práci – sociálna pomoc alebo oprava prícestných krížov.
14:00       obed

 

Popoludnie

15:00   KBM
15:30   oddych – tento čas bude možné využiť 2 spôsobmi, záleží od poveternostných podmienok. Kultúrne dielne Jericha alebo turistické chodníky Jericha.
Kultúrne dielne Jericha: v každom z miest, kde budeme bývať budú predvádzané rôzne dielne, ktorými môžeme spoznať miestnu tradíciu aj duchovnosť: dielňa písania ikon, regionálnych tancov, liturgických výšiviek, hrnčiarstvo – vyrobiť si dobový výrobok a ozdobiť si ho tradičnými vzormi miestnych zvykov, kuchárske dielne – pre tých, ktorí radi skúšajú nové chute a dielňa výroby národného koláča „sekacz“
Turistické chodníky Jericha: chodník blahoslavených mučeníkov z Pratulina, chodník sv. Nikity – pre milovníkov východnej kultúry, chodník sv. Šimona a Júdu Tadeáša – športovo rekreačný, splav na kajakoch, vychádzka do pralesa Bieloveskeho, chodník bl. Vladislava z Gielnowa – výlet do Varšavy, hlavného mesta Poľska.

 

Večer

20:00   večera
21:00   duchovný program cesty z Jeruzalema do Jericha
- Po takto intenzívne prežitom dni, napokon chvíľa stíšenia. Prejdeme cestu milosrdenstva. Zastavenia tejto cesty budú momenty z dejín vykúpenia, v ktorých Boh najviac ukázal svoje milosrdenstvo. Každé zo zastavení bude mať charakter teatrálnej drámy. V čase tejto akcie bude možné prijať sviatosť zmierenia.

 

Štvrtý deň 23.7.2016
Búranie múrov
„Ale teraz, v Ježišovi Kristovi, vy, ktorí ste boli od neho ďaleko, stali ste sa blízkymi, skrze Ježišovu krv. On sa stal naším pokojom. On, ktorý obe časti ľudskosti spojil v jedno, lebo zbúral múr nepriateľstva.“

Dopoludnie

7:00  -  9:00   raňajky v rodinách
9:00  -  9:45   modlitba pred ikonou ku cti blahoslavených unitov z Pratolina
10:00  -  10:45   katechéza v skupinách – „Aby všetci boli jedno“
11:00  -  12:00   práca v malých medzinárodných skupinách na tému: „Ako pozvať mladých spoločne do jednoty Cirkvi.“
        Obed

 

Popoludnie

Tento deň to je búranie múrov, čiže budovanie jednoty.

3 ponuky:
1. Turistika – turistické chodníky
2. Medzinárodná udalosť – po obede vás prosíme do športového úboru, budú sa hrať turnaje: vo futbale, preteky dvojíc, geocaching milosrdenstva, vedomostná súťaž Jerichu, medzinárodný konkurz o najlepší spev hymny
3 Kostomloty – miesto jednoty /rôzne obrady/ stretnutie katolíkov rôznych obradov

 

Večer

Joz 6,20, Sk 2,4
Podvečer sa stretneme v sanktuáriu Matky Božej v Kodnia, ktorej obraz ukradol z Ríma poľský magnát Sapieha.

18:00 Druhé centrálne stretnutie SDM2016 – v prostredí zámockého parku sa odohrá obrazové predstavenie búrania múrov. Dúfame, že tento večer bude pre všetkých veľkým duchovným zážitkom. Budeme sa modliť, chváliť Pána, deliť sa s vieru. Budeme počuť svedectvo tých, ktorí žili za rôznymi múrmi /politických systémov, väzenia, diskriminácie, závislostí, farby pleti/. V našom strede budú aj kresťania z blízkeho východu, ktorí umocnia našu vieru svedectvom svojho života s Ježišom, často veľmi hrdinským. Silným bodom stretnutia bude klaňanie sa Ježišovi v Eucharistii. Nanovo tak pochopíme, že všetky múry v našom živote má Kristus moc zbúrať jedným slovom a že v ňom je zdroj nášho vykúpenia. V ňom niet ľudí ani situácii, ktoré prehrávajú. Podľa vzoru prvých kresťanov budeme jedným srdcom a v mnohých jazykoch chváliť Pána za dar živej Cirkvi, ktorá nás pozýva svedčiť. Cirkvi, ktorá je náprotivkom babylonskej veže.
V tento večer budeme taktiež ukazovať budovanie jednoty s Ježišom vo sv. spovedi. Večer zakončíme symbolickým aktom jednoty – spoločným bojovým pokrikom, ktorého znenie sa dozvieme až na mieste /zatiaľ je utajené/. Zároveň obdarujeme svojho brata/sestru nejakou drobnosťou.

 

Piaty deň 24.7.2016
„Deň s rodinou“

7:00  -  9:00   raňajky s rodinou
9:00  -  10:00   modlitba
10:00  -  11:00   katechéza v skupinách: Cirkev – som tu na to
12:00       sv. omša vo farskom spoločenstve, po sv. omši stretnutie s farníkmi
        obed v rodine
        popoludnie s rodinou
        večer: Slávnostná večera vo farnosti.

 

25.7.2016
Odchod do Krakowa na centrálne stretnutie.