V sobotu, 7. apríla, sa v Humennom konalo Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Zúčastnilo sa ho približne 780 mladých z Košickej arcidiecézy tak z blízkych, ako aj vzdialených farností. Aj tento rok na stretnutie s mladými prišiel pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

vsetci mala

Stretnutie začalo bohatým programom v hale, v rámci ktorého vystúpili viacerí protagonisti. Prvé boli tanečnice zo Súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto. Mladí z farnosti Humenné Pod Sokolejom si pripravili scénku, v ktorej ukázali veľkú módnu prehliadku hriechov. Nechýbal ani príhovor o. biskupa, ktorý v rámci hlavnej myšlienky - odvahy, prerozprával svedectvo istej mamy, ktorá si zachovala odvahu a nechala žiť svoje dieťa aj na úkor svojho života. Záver programu patril modlitbe chvál pod záštitou kapely Marana Tha z Prešova.

Ďalší bod programu, workshopy, sa niesli v téme odvaha. Účastníci si mohli vybrať spomedzi 20 odvážnych workshopov s rôznym zameraním - O2H žiť  vo vzťahu (svedectvo lásky), O2H (ne)počítať (Biblia a peniaze), O2H rozlišovať (namixovaná viera), O2H stúpať (horolezectvo), O2H tvoriť (tvorivé dielne), O2H pomáhať (prvá pomoc) a iné.

Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč. V homílii zazneli slová povzbudenia v dôvere Ježišovi a poslania svedčiť. Tak ako aj minulé roky, aj tento rok dostal o. biskup od mladých dar, a to Odvážnu knihu. Tvoria ju pracovné listy s rôznymi úlohami o odvahe, ktoré boli zaslané do každej farnosti našej arcidiecézy.

Za pomoc pri organizovaní tohto podujatia ďakujeme kňazom a mladým z humenských farností sv. Košických mučeníkov na síld. III a farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa Pod Sokolejom, Saleziánom a Saleziánkam. Ďakujeme všetkým workshopérom, ktorí prišli svedčiť o odvahe, dobrovoľníkom, bez ktorých by sa toto stretnutie nemohlo uskutočniť.

Ešte raz vďaka všetkým zúčasteným. Tešíme sa na vás pri ďalších podujatiach ACM!

Fotky z ADSM.