Tradičný Arcidiecézny volejbalový turnaj sa tento rok uskutoční 2. marca. Miesto ostáva nezmenené -  Sibírska v Prešove.

Priebeh turnaja:

8:15 - registrácia

9:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením

Podmienky účasti:
• mládež vo veku 15 - 30 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti,
• zúčastniť sa môžu aj ligoví hráči, ale na hracej ploche môže byť iba jeden ligový hráč - do úvahy sa berú nielen terajší, ale aj hráči hrajúci v minulosti ligový volejbal.

Štartovné:

• do 17.02.2019 - 25 €
• do 24.02.2019 - 33 €

Prihlásenie:
• prihlasuje sa cez on-line formulár
• dátumom prihlásenia je deň zaplatenia štartovného
• uzávierka prihlásenia je 24.02.2019
• v deň turnaja je každý tím povinný doniesť čitateľne vyplnenú súpisku hráčov


Platby štartovného:
• č. účtu: IBAN SK05 0200 0000 0014 5338 6553
• variabilný symbol: 10
• účel platby (alebo správa pre prijímateľa): názov farnosti a meno zodpovednej osoby
• stornovanie registrácie - podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM


Losovanie:
• uskutoční sa v priestoroch ACM, Metodova 1, Prešov
• uverejnené bude na stránke www.premladez.sk v deň losovania

Pravidlá


Občerstvenie:
• každý účastník si môže za 3 eurá zakúpiť lístok na obed (polievka a druhé jedlo)
• počet obedov je potrebné uviesť v prihláške
za obedy sa platí spolu so štartovným
• v prípade potreby, je možné počet obedov zmeniť emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 24.02.2019
rozdielovú sumu za dohlásené obedy uhradíte pri registrácii

iné občerstvenie ako obed nezabezpečujeme


Ceny:
• tri najlepšie tímy získavajú pohár a diplom


Poistenie:
• zabezpečuje si každý tím samostatne
• každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca

Ak by ste chceli prispieť k lepšej organizácii turnaja, môžete so sebou priniesť mordým perom vypísanú prezenčnú listinu. Prosíme, aby ste v nej neškrtali a neuvádzali sktratky.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže!

Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku školy zodpovedá vysielajúca osoba družstva.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marek Rojak, tel: 0903 934 561, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosíme Vás o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov programu a pravidiel súťaže.
Pán Boh zaplať za každú modlitbovú podporu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie i na príjemný športový zážitok!