Zamyslenie na 32. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 20, 27-38

"A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Lk 20, 38

V týchto dňoch sme sa možno o čosi viac zamýšľali nad smrťou, nad životom po smrti, nad večnosťou. Spomínali sme si na našich blízkych, na duše v očistci, ale i na tých, ktorí už žijú v Božej sláve a láske.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 18, 1-8

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi keď príde?“ Lk 18, 8

Vo výpovediach, ale aj v myšlienkach, ktoré ostávajú iba v našej hlave, sa niekedy objavujú otázky:
"Čo ak Boh nebude chcieť vypočuť moju modlitbu?"
"Čo ak chce, aby som sa obetovala a preto nesplní moju prosbu?"
"Naozaj Boh chce, aby som bol šťastný?"

Mnohí z nás každý deň predkladajú Bohu v modlitbe svoje potreby a túžby. A keď sa veci uberajú iným smerom ako by sme chceli, môžeme sa ocitnúť v pasci neistoty, či beznádeje.

"Čo ak....?"

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 28. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 17, 11-19

Ježiš opäť nezaháľa a kráča. Znova a znova prichádza k tým, ktorých treba potešiť, uzdraviť, posilniť, napomenúť, naviesť na správnu cestu. V dnešnom evanjeliu vychádza v ústrety desiatim malomocným – tým, ktorých vylúčili spomedzi seba, tým, ktorých nikto pri sebe nechcel, tým, ktorí v očiach druhých boli prekliati. No oni sa neodvážili prísť až k Ježišovi, iba zastali a zďaleka všetci hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 27. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 17, 5-10

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. (Lk 17,5-6)

Apoštoli žiadajú od Ježiša väčšiu vieru. A čo dostávajú? Lekciu o službe. Akú vieru od nás očakáva Učiteľ? Vieru ako horčičné zrnko. Zrnko, ktoré je na prvý pohľad malé, bezvýznamné, ale keď padne do zeme a odumrie samo sebe, tak prináša veľkú úrodu.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 26. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 16, 19-31

Drahí priatelia! V nedeľnom úryvku z Evanjelia podľa sv. Lukáša Pán Ježiš rozpráva farizejom, ale aj nám všetkým, to známe Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. V čom bol problém. Problém nebol v tom, že boháč bol bohatý a Lazár zasa chudobný ako kostolná myš.

Čítať ďalej ...

Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (Jn 4,7-10)

Podivuhodné bolo to stretnutie. Ježiš a Samaritánka. Obaja smädní. Ježiš fyzicky, Samaritánka smädná po láske, po zmysle života, hladala „niečo viac“ zápasiac s horúčavou každodennosti. Musela to byt odvážna žena. Spôsob, akým sa s Ježišom rozprávala nebol zdvorilostnou konverzáciou.

Čítať ďalej ...

"Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou." (Lk 9, 29)

Druhá nedeľa v pôste nám predstavuje ďalší pilier pôstu, a to modlitbu. Možno sme už unavení z toho, že z každej strany počúvame o modlitbe, o tom, ako sa musíme modliť. Možno tomu aj rozumieme, že modliť sa je dobré, prospešné, osožné pre náš život, ale aj tak sa k tomu neviem odhodlať.

Čítať ďalej ...

"Tak bude vaša odmena veľká a budete symni Najvyššieho." (Lk 6, 27-38)

Čo za odmenu nám to Ježiš prisľubuje? Hovorí, že odmena bude veľká a budeme synmi Najvyššieho. Takáto odmena sa mi páči. Veď keď Boh niečo prisľúbi, nebudú to maličkosti. Môžeme to vidieť aj v mnohých príbehoch, ktoré sa týkajú mňa, teba, našich blížnych...

sl odmena

Čítať ďalej ...

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16,15-20

 

Naozaj?

 

Čítať ďalej ...

Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.  Žalm 98, 1

Mám rada žalmy, lebo vždy vystihnú to, čo prežívam. Niekedy oveľa lepšie ako ja. V posledných dňoch, aj dnes, počas svätej omše znejú slová o zázrakoch, veľkých veciach, ktoré robí Boh. A ja tak rozmýšľam, aký zázrak urobil naposledy v mojom živote...

Čítať ďalej ...

Evanjelium zo dňa, Mk 1,21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Čítať ďalej ...