Informácie o spracúvaní osobných údajov v ACM

V Arcidiecéznom centre pre mládež spracúvame osobné údaje a preto venujeme pozornosť aj zabezpečeniu ochrany týchto osobných údajov. V nasledujúcich riadkoch opisujeme, ako používame osobné údaje, ktoré získavame a používame.

Údaje prevádzkovateľa

Košická arcidiecéza
Hlavná 28, 041 83 Košice
IČO: 001 790 94
DIČ: 202 123 56 78

Arcidiecézne centrum pre mládež
Metodova 1, 080 01 Prešov

Kontaktné údaje kontaktnej osoby

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Hlavnými účelmi spracúvania osobných údajov sú:

 • Organizácia podujatí
 • Marketing

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Vo všeobecnosti ide o tieto právne základy:

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa - napríklad pri animátorskej škole, ktorá je akreditovaná prostredníctvom ZKSM na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sme povinný zbierať osobné údaje k tejto akreditácii
 • Ochrana života a zdravia dotknutej osoby - týka sa údajov o zdravotnom stave, napríklad pri diétach, aby sme mohli zabezpečiť dotknutej osobe vhodnú stravu na podujatí
 • Súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov

Dobu uchovávania osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • namietať u prevádzkovateľa spracúvanie jej osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme:

 • ZKSM - ako spoluorganizátorovi našich podujatí
 • ZKSM ich ďalej môže poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu a organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s akreditáciou animátorskej školy alebo s čerpaním dotácie na podporu práce s mládežou.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame od dotknutej osoby, ktorá nám ich poskytuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára, e-mailom, ústne, vyplnením prihlášky, prípadne poštovým stykom.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Zoznam spracúvaných osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. prihlasovací formulár. Zväčša ide o údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Adresa trvalého pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Údaje o zdraví (napr. o diéte)

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime technickými a organizačnými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.