ACM (Arcidiecézne centrum pre mládež) tvorí viacero tímov:

Úzky tím 

Každý týždeň v utorok o 8:00 sa na porade v kancelárii ACM stretáva úzky tím ACM. Tento tím pripravuje jednotlivé aktivity ACM a tvoria ho:

 • o. Ján Kulan - moderátor ACM
 • Marianna Berinšterová - referentka ACM
 • Miroslav Novák - referent ACM
 • Viktor Pecer - dobrovoľník
 • Hľadáme ďalších dobrovoľníkov do tímu

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

 

Širší tím
Aktivít ACM je veľa, preto nám s nimi pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Širší tím tvoria najmä animátori, ktorí nám pomáhajú na pravidelných aktivitách ako je ADAŠ a BirmOFFky. V súčasnosti hľadáme ďalších animátorov, najmä chlapcov (aktuálne máme 1), aby sa na jednotlivých víkendovkách mohli striedať.

 

SDKA a LIFENET
SDKA je skratka: Stretnutie dekanátnych kňazov a animátorov. Keďže sa v súčasnosti tieto stretnutia konajú vo štvrtky (3x v roku), zúčastňujú sa ho len kňazi z jednotlivých dekanátov. Animátorskú líniu nahrádza projekt Lifenet.
LIFENET je projekt ZKSM, do ktorého sme sa zapojili aj v našej arcidiecéze. S týmto projektom nám pomáhajú dobrovoľníci v jednotlivých dekanátoch:

Diecézny koordinátori projektu Lifenet:

 • Miroslav Novák
 • Veronika Vatehová

Kňazi z jednotlivých dekanátov a dekanátny sieťovači projektu Lifenet:

DEKANÁT SDKA LIFENET
 Bardejov  Daniel Mišenko   Viktória Majcherová 
 Humenné  Marián Halas  Alžbeta Csontosová
 Košice juh  Jozef Mrúz  
 Košice stred  Peter Kentoš  Viktor Pecer
 Košice východ  Patrik Vojtek  
 Košice západ  Ján Kocurko  
 Lipany  Milan Tomko  Terézia Drobňáková
 Michalovce  Ján Dulin  
 Moldava nad Bodvou   Peter Fábry  
 Prešov II.  Anton Janič  
 Prešov mesto  Marek Rojak  Veronika Andrejková 
 Prešov Solivar  Peter Lazor  Dávid Lech
 Sabinov  Martin Raškovský   Michal Verbovský
 Snina  Anton Matiny  Mária Danielová
 Sobrance  Marián Kašaj  Veronika Targošová
 Stropkov  Jozef Spišak  Margaréta Renčková
 Trebišov  Martin Škvarla  Slávka Kosturbová
 Veľké Kapušany  Peter Szakacs  
 Vranov nad Topľou  Jozef Polák  

 

Dobrovoľníci
Okrem vyššie spomenutých tímov nám nepravidelne, najmä pri väčších otvorených aktivách (ADSM, MIKE, fustalový a volejbalový turnaj), pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Pred každou akciou hľadáme nových dobrovoľníkov, lebo "žatva je veľká, ale robotníkov málo" (Lk 10, 2). Preto ak cítiš volanie do dobrovoľníckej služby pri práci s mladými v našej arcidiecéze, napíš nám na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

Moderátori ACM:

 • Peter Sepeši - od 2005 do 2010
 • Marek Roják - od 2010 do 2019
 • Ján Kulan     - od 2019 doposiaľ

Vicemoderátori ACM:

 • Jozef Kozák - od 2008 do 2009
 • Jozef Mrúz - od 2009 do 2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov v ACM

V Arcidiecéznom centre pre mládež spracúvame osobné údaje a preto venujeme pozornosť aj zabezpečeniu ochrany týchto osobných údajov. V nasledujúcich riadkoch opisujeme, ako používame osobné údaje, ktoré získavame a používame.

Údaje prevádzkovateľa

Košická arcidiecéza
Hlavná 28, 041 83 Košice
IČO: 001 790 94
DIČ: 202 123 56 78

Arcidiecézne centrum pre mládež
Metodova 1, 080 01 Prešov

Kontaktné údaje kontaktnej osoby

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Hlavnými účelmi spracúvania osobných údajov sú:

 • Organizácia podujatí
 • Marketing

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Vo všeobecnosti ide o tieto právne základy:

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa - napríklad pri animátorskej škole, ktorá je akreditovaná prostredníctvom ZKSM na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sme povinný zbierať osobné údaje k tejto akreditácii
 • Ochrana života a zdravia dotknutej osoby - týka sa údajov o zdravotnom stave, napríklad pri diétach, aby sme mohli zabezpečiť dotknutej osobe vhodnú stravu na podujatí
 • Súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov

Dobu uchovávania osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • namietať u prevádzkovateľa spracúvanie jej osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme:

 • ZKSM - ako spoluorganizátorovi našich podujatí
 • ZKSM ich ďalej môže poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu a organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s akreditáciou animátorskej školy alebo s čerpaním dotácie na podporu práce s mládežou.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame od dotknutej osoby, ktorá nám ich poskytuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára, e-mailom, ústne, vyplnením prihlášky, prípadne poštovým stykom.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Zoznam spracúvaných osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. prihlasovací formulár. Zväčša ide o údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Adresa trvalého pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Údaje o zdraví (napr. o diéte)

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime technickými a organizačnými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Nový školský rok priniesol pre nás nové výzvy, ale aj nové posily do tímu, nové plány a vízie. O tom všetko sme rozprávali na dvojdňovej porade – plánovačke. Pripravili sme pre mladých v našej diecéze niekoľko podujatí – starých aj nových – ktoré v tomto školskom roku budeme organizovať. Prinášame vám niektoré z nich aj s termímny, kedy sa budú konať, aby ste si už teraz mohli zarezervovať vo vašich diároch.

Čítať ďalej ...

Milí mladí, rád by som vás pozval, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku...

Benedikt XVI.

Arcidiecézne centrum pre mládež bolo zriadené otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1. júla 2005, aby napomáhalo pastorácii mládeže a starostlivosti o mládež v prostredí našich farností. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby mladý človek z ktorejkoľvek farnosti našej arcidiecézy mohol zažiť obohacujúce spoločenstvo mladých veriacich ľudí a zdieľať sa so svojou vierou.

„Cieľom pastorácie mládeže je priviesť mladého človeka k stretnutiu so živým Kristom prítomným v Cirkvi.“ Úlohou nášho centra je hľadanie ciest, ako túto skúsenosť sprostredkovať čo najväčšiemu počtu mladých. Základné oblasti, kde hľadáme cesty k mladým, sú koordinácia, formácia a evanjelizácia. Koordinácia existujúcich aktivít, formácia prostredníctvom animátorských škôl a formačných víkendov. Zvlášť sa venujeme formácii lídrov malých spoločenstiev mladých a prostredníctvom duchovných a metodických programov ich podporujeme v činnosti pre dobro farnosti. Evanjelizácia prebieha prostredníctvom stretnutí mládeže, duchovných obnov a programov pre školy. To všetko centrum vykonáva so skupinou dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú pri všetkých spomínaných činnostiach.

Vízie: rozpracovať a koordinovať spoluprácu s jednotlivými dekanátmi, zefektívniť sieť kňazov a animátorov v jednotlivých dekanátoch, aby pravidelne prebiehala výmena informácii, skúseností a aby sa tak radostná zvesť evanjelia dostala ku všetkým mladým. K tomu by malo poslúžiť aj vytvorenie evanjelizačných tímov, ktorých cieľom by mala byť evanjelizácia zameraná predovšetkým na mládež. Misijné tímy budú vyrážať do farností, škôl a spoločenstiev. Vyzbrojené modlitbou, programom a nadšením budú formovať a pozývať mladých ľudí k službe svojim rovesníkom.

Viac článkov ...